درس قرآن سورۃ الاسراء

درس قرآن سورۃ الاسراء

سورۃ الاسراء آیت ۱ تا ۱۰
Surah Isra_v-01-10
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء آیت ۱۱ تا ۲۲
Surah Isra_v-11-22
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء آیت ۲۳ تا ۲۵
Surah Isra_v-23-25
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء آیت ۲۶ تا ۳۰
Surah Isra_v-26-30
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء آیت ۳۱ تا ۴۰
Surah Isra_v-31-40
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء آیت ۴۱ تا ۵۲
Surah Isra_v-41-52
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء آیت ۵۳ تا ۶۰
Surah Isra_v-53-60
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء آیت ۶۱ تا ۶۵
Surah Isra_v-61-65
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء آیت ۶۶ تا ۷۲
Surah Isra_v-66-72
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء آیت ۷۳ تا ۷۷
Surah Isra_v-73-77
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

۸۰سورۃ الاسراء آیت ۷۸ تا
Surah Isra_v-78-80
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء آیت ۸۱ تا ۹۳
Surah Isra_v-81-93
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء آیت ۹۴ تا ۱۰۰
Surah Isra_v-94-100
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء آیت ۱۰۱ تا ۱۱۱
Surah Isra_v-101-111
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

/* ]]> */