شرک جرم عظیم چند سبق آموز واقعات

شرک جرم عظیم چند سبق آموز واقعات
Shirk Jurm-e-Azeem chand Sabaq Amoz Waqeyat
24-02-1439
14-11-2017
بروز منگل
جامع مسجد دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : منگل
اسلامی تاریخ : 24-02-1439
کل دورانیہ : 00:40:06
line