سورۃ یوسف آیت ۸ تا ۲۰

سورۃ یوسف آیت ۸ تا ۲۰
Surah Yusuf_v-08-20
28-04-1440
05-01-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 28-04-1440
کل دورانیہ : 00:33:28
line