سورۃ یوسف آیت ۵۴ تا ۵۷

سورۃ یوسف آیت ۵۴ تا ۵۷
Surah Yusuf_v-54-57
01-07-1440
09-03-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 01-07-1440
کل دورانیہ : 00:35:48
line