سورۃ یوسف آیت ۴۱ تا ۵۳

سورۃ یوسف آیت ۴۱ تا ۵۳
Surah Yusuf_v-41-53
24-06-1440
02-03-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 24-06-1440
کل دورانیہ : 00:30:14
line