سورۃ یوسف آیت ۳۱ تا ۳۵

سورۃ یوسف آیت ۳۱ تا ۳۵
Surah Yusuf_v-31-35
03-06-1440
09-02-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 03-06-1440
کل دورانیہ : 00:18:36
line