سورۃ یوسف آیت ۲۱ تا ۲۴

سورۃ یوسف آیت ۲۱ تا ۲۴
Surah Yusuf_v-21-24
19-05-1440
26-01-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 19-05-1440
کل دورانیہ : 00:33:32
line