سورۃ ھود آیت ۵۰ تا ۶۰

سورۃ ھود آیت ۵۰ تا ۶۰
Surah Hud_v-50-60
03-02-1440
13-10-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 03-02-1440
کل دورانیہ : 00:32:36
line