سورۃ مریم آیت ۷ تا ۱۵

سورۃ مریم آیت ۷ تا ۱۵
Surah Maryam_v-07-15
23-06-1442
06-02-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 23-06-1442
کل دورانیہ : 00:25:40
line