سورۃ مریم آیت ۶۴ تا ۷۶

سورۃ مریم آیت ۶۴ تا ۷۶
Surah Maryam_v-64-76
28-07-1442
13-03-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 28-07-1442
کل دورانیہ : 00:29:10
line