سورۃ مریم آیت ۳۵ تا ۴۹

سورۃ مریم آیت ۳۵ تا ۴۹
Surah Maryam_v-35-49
07-07-1442
20-02-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 07-07-1442
کل دورانیہ : 00:31:01
line