سورۃ مریم آیت ۱۶ تا ۳۴

سورۃ مریم آیت ۱۶ تا ۳۴
Surah Maryam_v-16-34
30-06-1442
13-02-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 30-06-1442
کل دورانیہ : 00:31:48
line