سورۃ الکھف آیت ۶۰ تا ۷۰

سورۃ الکھف آیت ۶۰ تا ۷۰
Surah Kahf_v-60-70
10-05-1442
26-12-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 10-05-1442
کل دورانیہ : 00:22:36
line