سورۃ الکھف آیت ۱۰۹ تا ۱۱۰

سورۃ الکھف آیت ۱۰۹ تا ۱۱۰
Surah Kahf_v-109-110
09-06-1442
23-01-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 09-06-1442
کل دورانیہ : 00:28:41
line