سورۃ الرعد آیت ۲۱ تا ۲۲

سورۃ الرعد آیت ۲۱ تا ۲۲
Surah Rad_v-21-22
16-11-1440
20-07-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 16-11-1440
کل دورانیہ : 00:50:52
line