سورۃ الحجر آیت ۸۰ تا ۹۹

سورۃ الحجر آیت ۸۰ تا ۹۹
Surah Al-hijr_v-80-99
23-04-1441
21-12-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 23-04-1441
کل دورانیہ : 00:26:56
line