سورۃ الحجر آیت ۲۱ تا ۲۵

سورۃ الحجر آیت ۲۱ تا ۲۵
Surah Al-hijr_v-21-25
02-04-1441
30-11-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 02-04-1441
کل دورانیہ : 00:32:53
line