سورۃ الحجر آیت ۱۶ تا ۲۰

سورۃ الحجر آیت ۱۶ تا ۲۰
Surah Al-hijr_v-16-20
25-03-1441
23-11-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 25-03-1441
کل دورانیہ : 00:31:03
line