سورۃ التوبہ آیت ۹۷ تا ۱۰۴

سورۃ التوبہ آیت ۹۷ تا ۱۰۴
Surah Taubah_v-97-104
28-02-1439
18-11-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 28-02-1439
کل دورانیہ : 00:27:38
line