سورۃ التوبہ آیت ۸۶ تا ۹۷

سورۃ التوبہ آیت ۸۶ تا ۹۷
Surah Taubah_v-86-97
21-02-1439
11-11-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 21-02-1439
کل دورانیہ : 00:23:24
line