سورۃ التوبہ آیت ۷۳ تا ۸۰

سورۃ التوبہ آیت ۷۳ تا ۸۰
Surah Taubah_v-73-80
07-02-1439
28-10-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 07-02-1439
کل دورانیہ : 00:17:56
line