سورۃ التوبہ آیت ۷۱ تا ۷۲

سورۃ التوبہ آیت ۷۱ تا ۷۲
Surah Taubah_v-71-72
30-01-1439
21-10-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 30-01-1439
کل دورانیہ : 00:30:07
line