سورۃ التوبہ آیت ۵۶ تا ۶۰

سورۃ التوبہ آیت ۵۶ تا ۶۰
Surah Taubah_v-56-60
02-01-1439
23-09-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 02-01-1439
کل دورانیہ : 00:25:40
line