سورۃ التوبہ آیت ۴۵ تا ۵۵

سورۃ التوبہ آیت ۴۵ تا ۵۵
Surah Taubah_v-45-55
24-12-1438
16-09-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 24-12-1438
کل دورانیہ : 00:24:22
line