سورۃ التوبہ آیت ۲۰ تا ۲۴

سورۃ التوبہ آیت ۲۰ تا ۲۴
Surah Taubah_v-20-24
19-11-1438
12-08-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 19-11-1438
کل دورانیہ : 00:36:54
line