سورۃ التوبہ آیت ۱۲۲ تا ۱۲۷

سورۃ التوبہ آیت ۱۲۲ تا ۱۲۷
Surah Taubah_v-122-127
18-04-1439
06-01-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 18-04-1439
کل دورانیہ : 00:31:41
line