سورۃ البقرۃ آیت ۹۷ تا آیت۱۰۲

سورۃ البقرۃ آیت ۹۷ تا آیت۱۰۲
Surah Baqarah_v-97-102
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:31:43
line