سورۃ البقرۃ آیت ۸ تا آیت۱۵

سورۃ البقرۃ آیت ۸ تا آیت۱۵
Surah Baqarah_v-08-15
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:32:01
line