سورۃ البقرۃ آیت ۸۹ تا آیت۹۶

سورۃ البقرۃ آیت ۸۹ تا آیت۹۶
Surah Baqarah_v-89-96
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:19:44
line