سورۃ البقرۃ آیت ۸۰ تا آیت۸۸

سورۃ البقرۃ آیت ۸۰ تا آیت۸۸
Surah Baqarah_v-80-88
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:35:53
line