سورۃ البقرۃ آیت ۶۰ تا آیت۶۱

سورۃ البقرۃ آیت ۶۰ تا آیت۶۱
Surah Baqarah_v-60-61
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:27:27
line