سورۃ البقرۃ آیت ۵۱ تاآیت ۵۹

سورۃ البقرۃ آیت ۵۱ تاآیت ۵۹
Surah Baqarah_v-51-59
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:34:02
line