سورۃ البقرۃ آیت ۴۷ تا آیت۵۰

سورۃ البقرۃ آیت ۴۷ تا آیت۵۰
Surah Baqarah_v-47-50
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:35:29
line