سورۃ البقرۃ آیت ۴۴ تا آیت۴۶

سورۃ البقرۃ آیت ۴۴ تا آیت۴۶
Surah Baqarah_v-44-46
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:31:59
line