سورۃ البقرۃ آیت ۳۵ تا آیت۳۷

سورۃ البقرۃ آیت ۳۵ تا آیت۳۷
Surah Baqarah_v-35-37
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:35:17
line