سورۃ البقرۃ آیت ۳۱ تاآیت ۳۳

سورۃ البقرۃ آیت ۳۱ تاآیت ۳۳
Surah Baqarah_v-31-33
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:34:11
line