سورۃ البقرۃ آیت ۲۸۲ تاآیت ۲۸۳

سورۃ البقرۃ آیت ۲۸۲ تاآیت ۲۸۳
Surah Baqarah_v-282-283
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:20:41
line