سورۃ البقرۃ آیت ۲۷۰ تاآیت ۲۷۳

سورۃ البقرۃ آیت ۲۷۰ تاآیت ۲۷۳
Surah Baqarah_v-270-273
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:27:02
line