سورۃ البقرۃ آیت ۲۶ تا آیت۲۸

سورۃ البقرۃ آیت ۲۶ تا آیت۲۸
Surah Baqarah_v-26-28
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:32:01
line