سورۃ البقرۃ آیت ۲۶۱ تاآیت ۲۶۹

سورۃ البقرۃ آیت ۲۶۱ تاآیت ۲۶۹
Surah Baqarah_v-261-269
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:21:32
line