سورۃ البقرۃ آیت ۲۵۸ تاآیت ۲۶۰

سورۃ البقرۃ آیت ۲۵۸ تاآیت ۲۶۰
Surah Baqarah_v-258-260
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:24:20
line