سورۃ البقرۃ آیت ۲۴۳ تاآیت ۲۴۵

سورۃ البقرۃ آیت ۲۴۳ تاآیت ۲۴۵
Surah Baqarah_v-243-245
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:11:30
line