سورۃ البقرۃ آیت ۲۳ تاآیت ۲۵

سورۃ البقرۃ آیت ۲۳ تاآیت ۲۵
Surah Baqarah_v-23-25
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:26:36
line