سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۴ تاآیت ۲۳۸

سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۴ تاآیت ۲۳۸
Surah Baqarah_v-234-238
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:16:19
line