سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۶تاآیت ۲۲۸

سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۶تاآیت ۲۲۸
Surah Baqarah_v-226-228
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:09:57
line