سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۰ تاآیت ۲۲۳

سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۰ تاآیت ۲۲۳
Surah Baqarah_v-220-223
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:28:38
line