سورۃ البقرۃ آیت ۲۱۳ تاآیت ۲۱۴

سورۃ البقرۃ آیت ۲۱۳ تاآیت ۲۱۴
Surah Baqarah_v-213-214
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:10:41
line