سورۃ البقرۃ آیت ۲۰۴ تاآیت ۲۱۳

سورۃ البقرۃ آیت ۲۰۴ تاآیت ۲۱۳
Surah Baqarah_v-204-213
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:28:36
line