سورۃ البقرۃ آیت ۱ تاآیت ۲

سورۃ البقرۃ آیت ۱ تاآیت ۲
Surah Baqarah_v-01-02
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:31:21
line