سورۃ البقرۃ آیت ۱۹۷ تاآیت ۲۰۳

سورۃ البقرۃ آیت ۱۹۷ تاآیت ۲۰۳
Surah Baqarah_v-197-203
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:28:36
line